Sydvestjysk Sygehus  -  Laboratorieinformation KKM, SVS  -  1 Klinik for klinisk mikrobiologi  -  1.03 Laboratorieinformation  -  1.03.03 Prøvekategorier

Logo Info Laboratorieinformation KKM, SVS
Emne:
Laboratorieinformation KKM, SVS
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Bloddyrkning

Niveau:
Instruks
Godkendt af:
SUHA
 
27.10.2011
Dokumentbrugere:
Alle
Læseadgang:
 
Forfatter:
KTJ
Dokumentansvarlig:
ansv.KKM/SVS
DokumentID / Dokumentnr.
30307 / I.1.3.3.14
Version:
1.2
   
   
KLINIK FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

LABORATORIEINFORMATION

PRØVEKATEGORIER

   
 

 

 

UNDERSØGELSENS PRINCIP    INDIKATION    PRØVEMATERIALE    TIDSPUNKT FOR PRØVETAGNING    UTENSILIER    PRØVETAGNING    PRØVEMÆNGDE    OPBEVARING    FORSENDELSE    SVARAFGIVELSE    TOLKNING    SÆRLIGE BEMÆRKNINGER

 

 

 

UNDERSØGELSENS PRINCIP

 

Påvisning af bakteriæmi og fungæmi ved aerob og anaerob dyrkning af blod fra patienter. Dyrkningen foregår i et automatiseret bloddyrkningssystem ved 35°C.

INDIKATION

 

Klinisk mistanke om bakteriæmi, sepsis, endocarditis eller fungæmi.
Endvidere ved visse lokaliserede infektioner, hvor bloddyrkning ofte kan give den ætiologiske diagnose (fx pneumokokpneumoni, epiglottitis, meningitis, akut osteomyelitis, purulent arthritis, akut pyelonephritis og gastroenteritis).

PRØVEMATERIALE

 

Veneblod eller arterieblod. Vedrørende prøvemængde se nedenfor.

TIDSPUNKT FOR PRØVETAGNING

 

Der bør altid tages 1 sæt á 3 bloddyrkningskolber, som altid optimalt tages før indledning af antibiotikabehandling (se nedenfor). Bloddyrkningskolberne skal ikke tages i nogen speciel tidsmæssig relation til temperaturforløbet.

UTENSILIER

 

Se Bilag 1.

Et sæt bloddyrkningskolber til voksne, som består af 3 kolber:
BacT/ALERT standard aerob kolbe med blåt låg (SA)
BacT/ALERT standard anaerob kolbe med violet låg (SN)
BacT/ALERT FAN aerob kolbe med grønt låg (FA).

Til spædbørn og børn under 7 år anvendes børnekolben BacT/ALERT Pediatric FAN kolbe med gult låg (PF).
Sommerfugl med adapter.
KKM's rekvisitionsseddel.

Alle kolber er mærket med udløbsdato. Evt. defekte eller revnede bloddyrkningskolber skal kasseres og må aldrig anvendes. Det samme gælder kolber, hvor sensoren i bunden af kolben er blevet gul. Kolbernes indhold skal være klart. Skulle der optræde en kolbe med uklart indhold, må denne under ingen omstændighed anvendes. Man bedes i sådanne tilfælde kontakte KKM.

PRØVETAGNING

Udføres som anvist i Bilag 2.

Omhyggelig aseptisk teknik er helt afgørende for at forebygge forurening af blodkolberne. Der skal udføres huddesinfektion 2 gange med klorhexidin 0,5% i ethanol 70-85% med mellemliggende lufttørring. Hvor det er muligt, udtages blod til dyrkning fra en perifer vene.
Der anvendes én rekvisitionsseddel pr. sæt/børnekolbe. Husk at sætte stregkoderne fra kolberne over på KKM's rekvisitionsseddel i rubrikken "Prøvekategori".

Husk at afkrydse relevant "Prøvekategori" (også hvis blodet aspireres fra venekateter).

PRØVEMÆNGDE

 

Ca. 10 ml veneblod i hver af de 3 kolber hos voksne. Det er af afgørende betydning for dyrkningsresultatet, at der dyrkes mindst 30 ml blod. Ved mistanke om endocarditis tages 2 kolbesæt á 3 kolber, evt. med tidsforskydning.
Hos spædbørn og børn under 7 år: 0,5-4 ml veneblod.

OPBEVARING

 

Kolberne opbevares ved stuetemperatur, indtil de anbringes i inkubatoren. Må aldrig stilles i køleskab.

FORSENDELSE

 

Kolberne skal bringes til KBA hurtigst muligt.

SVARAFGIVELSE

 

Kolber med vækst fjernes fra inkubatorskabet hver morgen og herefter dagligt, senest kl. 14.00.

Ved positivt fund, som ikke anses for at være oplagt forurening, afgives straks telefonisk svar til rekvirerende afdeling.
Kolber uden vækst svares ud efter 5 døgns inkubation - dog 14 døgn ved mistanke om endocarditis.

På det skriftlige prøvesvar anføres den fundne bakterieart samt antallet af kolber med vækst/antal modtagne kolber i et sæt. Endvidere anføres relevante antibiotika.

TOLKNING

 

Bloddyrkninger kan forurenes fra patientens hud ved prøvetagningsproceduren samt under arbejdet i laboratoriet. Et positivt dyrkningsresultat vil altid blive telefoneret til afdelingen. Findes samme bakterieart med samme resistensmønster i to eller flere bloddyrkningskolber, er det så godt som udelukket, at fundet skyldes forurening.

Blod til dyrkning udtaget fra et venekateter vil ofte give vækst af koloniserende bakterier, der ikke nødvendigvis er udtryk for bakteriæmi. Ved mistanke om kateterassocieret bakteriæmi tages der både bloddyrkning perifert og bloddyrkning trukket gennem kateteret.

Generelt gælder, at de fleste "almindelige" bakterier vokser godt i både de aerobe og den anaerobe kolbe.
Pseudomonas og gærsvampe kan af og til kun findes i de aerobe kolber, ligesom nogle af de obligat anaerobe bakterier kun gror i den anaerobe kolbe.
Fund af koagulase-negative stafylokokker, koryneforme gram-positive stave og visse andre bakterier kan skyldes forurening af prøven under prøvetagning eller under arbejdet i laboratoriet. Vækst af disse bakteriearter i flere kolber i ét bloddyrkningssæt udelukker ikke forurening.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER

Ved mistanke om bakteriæmi skal et infektionsfokus altid overvejes og dyrkning fra fokus søges opnået. Det vil således ofte være relevant med ledsageprøver i form af urin, ekspektorat, spinalvæske, ledvæske etc.

Ved mistanke om endocarditis bør denne diagnose anføres på rekvisitionssedlen af hensyn til dyrkningsvarigheden (14 døgn i stedet for 5).

Ved mistanke om Leptospirose sendes også et kolbesæt til Statens Serum Institut, se www.ssi.dk under Diagnostisk Håndbog.

 


 
 

BILAG 1

 

KOLBER TIL BLODDYRKNING

 

 

     

  Navn:
Betegnelse:
Varenummer:

Aerob kolbe
BacT/ALERT®SA
259789

Anaerob kolbe
BacT/ALERT®SN
259790

FAN aerob kolbe
BacT/ALERT®FA
259791

 

Børnekolbe
BacT/ALERT®PF
259794

  Adapter + insert

ILS:300130 (XX-ORGHQ)
ILS:600543 (XX-ORG)
SKAL LIGGE SAMMEN MED KOLBERNE
             
             

 


 
 

BILAG 2

 

 

BacT/ALERT® Prøvetagningsvejledning til bloddyrkning

 

1. Desinfektion af huden
 

 2. Kolbeforberedelse
 

  

Gnid punkturstedet med
70-85% alkohol i mindst
30 sekunder, lad området lufttørre.

Gentag proceduren og lad
igen området lufttørre.

 

Check at kolben og sensor er intakt.

Kassér kolben, hvis der er revner,
eller sensoren er gul.

Kontrollér udløbsdatoen.

Den aftagelige stregkode fra hver kolbe
klistres på KKM's rekvisitionsseddel.

Tag låget af kolben og desinficér kolbens membran med 70-85% alkohol, lad membranen lufttørre.

Gentag proceduren og lad igen området
lufttørre.
 
3. Venepunktur og kolbeinokulation
 
     

 

A.

  B.  

Kobl adapteren til en "sommerfugl".

Markér blodvolumen på
kolberne med en tusch.
SA/SN/FA: ca. 10 ml.
PF: 0,5-4 ml.

 

Udfør venepunkturen
C.   D.  

E.

 Begynd altid blodprøve-
tagningen med den
aerobe kolbe (blåt låg)!

Pres adapteren ned over
kolben og penetrér gummi-
membranen i centrum.

Hold adapteren nede over
kolben og fyld til tusch-
stregen.

 


Flyt adapteren til den an-
aerobe kolbe og derefter til
FAN kolben, når det ønskede volumen er opnået.
Husk - overfyldning kan give
falsk positive kolber.

Vend kolberne for at
hindre koagulation.Hvis yderligere blod skal udtages til
andre undersøgelser, placeres insert i adapteren. Nu er adapteren kompatibel
med andre prøvetagningsglas.

Afslut prøvetagningen ved at fjerne adapteren fra kolben/prøveglasset og
fjerne kanylen fra patientens arm.